• zaloguj się
 • utwórz konto

I stopień i jednolite studia magisterskie 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kulturoznawstwo

Szczegóły
Kod KUL-SL
Jednostka organizacyjna Instytut Kulturoznawstwa
Kierunek studiów Kulturoznawstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 6 semestrów (3 lata)
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@ignatianum.edu.pl
Adres WWW http://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
Tura 1 (13.06.2022 00:00 – 08.07.2022 23:59)

Informacje o kierunku

 • Studia są prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym
 • Program studiów
 • Zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
 • Czesne: studia bezpłatne

Przydatne informacje

Opis kierunku

Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia ukierunkowane humanistycznie. Program studiów obejmuje moduły związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych. Celem studiów jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent kulturoznawstwa będzie przygotowany zarówno do pogłębiania wiedzy na studiach drugiego stopnia oraz do prowadzenia badań naukowych w zakresie kulturoznawstwa, jak i do podjęcia pracy w rozmaitych sektorach kultury. Absolwent kierunku Kulturoznawstwo pierwszego stopnia zna i rozumie w stopniu zaawansowanym miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk oraz specyfikę przedmiotu badań kulturoznawczych. Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metodologię badań oraz terminologię właściwą przede wszystkim dla nauk humanistycznych, w tym dla kulturoznawstwa. Zna i rozumie zasady prowadzenia badań naukowych, które realizuje w ramach seminarium naukowego pod opieką promotora. Posiada wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi. Absolwent posiada również uporządkowaną zaawansowaną wiedzę dotyczącą upowszechniania kultury, metod i warunków animacji życia kulturalnego oraz zarządzania instytucjami kultury. Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym, ma zaawansowaną wiedzę o najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie nauk o kulturze i religii. Absolwent posiada wiedzę ogólną na temat Towarzystwa Jezusowego oraz ich wkładu w kulturę. Posiada także niezbędną wiedzę dotyczącą języka: jego natury społecznej, kulturowych uwarunkowań, zmienności historycznej oraz norm poprawnościowych. Przy tym Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady postępowania w zakresie prawa ochrony własności oraz prawa autorskiego, a także posiada wiedzę o normach i regułach etycznych i moralnych organizujących instytucje i struktury społeczne.

Zakres kształcenia (dawniej specjalność)

Rekrutacja na studia w AIK odbywa się na kierunek. Wyboru zakresu dokonuje się w trakcie trwania studiów, w określonych przez Instytut terminach i zasadach. 

Zakresy kształcenia:

Cyberkultura i media
Sztuki wizualne
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

Wybór zakresu kształcenia

 

Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Filozoficznym

Sylwetka absolwenta

Absolwent zakresu kształcenia: cyberkultura i media

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:

 • w mediach internetowych: wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, dziale promocji firm,
 • w przemysłach kreatywnych, instytucjach kultury i jednostkach mających swoją reprezentację w cyfrowym świecie,
 • jako konsultant przy tworzeniu scenariuszy gier cyfrowych i projektowaniu aplikacji,
 • w zespołach prowadzących internetowe badania, w projektach związanych z badaniem Internetu, sieci społecznościowych itp.
Absolwent zakresu kształcenia: dziedzictwo kulturowe - zarządzanie i promocja

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w:

 • instytucjach kultury i medialnych: teatrach, muzeach, stacjach radiowych i telewizyjnych,
 • agencjach reklamy i PR, przedsiębiorstwach IT oraz szeroko rozumianym sektorze przemysłów kreatywnych,
 • instytucjach związanych z dziedzictwem kulturowym i jego promocją.
Absolwent zakresu kształcenia: sztuki wizualne

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę :

 • w ośrodkach teatralnych, muzeach i galeriach sztuki,
 • jako specjalista z zakresu sztuk plastycznych, animator widowisk artystycznych, animator teatralny, animator plastyczny, kreator działań plastycznych i teatralnych,
 • w domach i ośrodkach kultury,
 • w firmach i placówkach zajmujących się animacją artystyczną i wystawiennictwem (np. autorskie i amatorskie teatry, działy promocji i wydarzeń artystycznych w firmach i instytucjach).


Zasady kwalifikacji

EGZAMIN MATURALNY (TZW. "NOWA MATURA")

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy przedmioty. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z jednego wybranego spośród listy przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Lista przedmiotów: Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie/Fizyka z astronomią/Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

 • 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr
 • 0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
 • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (TZW. "STARA MATURA")

W przypadku kandydatów (z wyjątkiem kandydatów na kierunku filologia angielska), którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu. W przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą,

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka obcego, w przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą,

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z trzeciego przedmiotu,  w przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą.

Ocena (skala od 1 - 6)

Punkty procentowe

Ocena (skala od 2 - 5)

Punkty procentowe

dopuszczająca (2)

30%

-

-

dostateczna (3)

50%

dostateczna (3)

50%

dobra (4)

70%

dobra (4)

75%

bardzo dobra (5)

90%

bardzo dobra (5)

100%

celująca (6)

100%

-

-

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

 • 0,15 - punkty procentowe przeliczone z wyników z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
 • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

 MATURA ZAGRANICZNA, MATURA IB, MATURA EB 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski (poza kandydatami na filologie angielską) w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, brane są pod uwagę trzy przedmioty, tj. język urzędowy kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią, język obcy nowożytny oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród przedmiotów zdawanych na maturze europejskiej, maturze zagranicznej lub egzaminie zagranicznym. W przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował danego przedmiotu, pod uwagę brana jest ocena z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy tylko matury zagranicznej). Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu z języka urzędowego* przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów,

P2 - wynik uzyskany z egzaminu z języka obcego nowożytniego*, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów,

P3 – wynik uzyskany z egzaminu z trzeciego przedmiotu*, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów.

*W przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował danego przedmiotu, pod uwagę brana jest ocena z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy tylko matury zagranicznej)

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

•             0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr

•             0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr

 Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

KONKURS WIEDZY „O ŚW. IGNACYM, JEZUITACH I AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE”.

W roku szkolnym 2021/2022 Akademia Ignatianum w Krakowie organizuje Konkurs Wiedzy „O Św. Ignacym, jezuitach i Akademii Ignatianum w Krakowie”. Konkurs ma zasięg wojewódzki, obejmujący uczniów szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego i jest dwustopniowy:

a. zawody I stopnia – prace pisemne w formie rozprawki na jeden temat wybrany spośród kilku zaproponowanych przez Komitet Główny

b. zawody II stopnia – test wiedzy

Nagrodą w Konkursie dla Laureatów I stopnia są miejsca na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych w AIK. Nagrodą dla Laureatów II stopnia są punkty preferencyjne w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrane kierunki studiów stacjonarnych prowadzonych w AIK. Laureaci II stopnia otrzymują po 5 punktów preferencyjnych.

Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp+PP

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z jednego wybranego spośród listy przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

PP - punkty preferencyjne  dla laureatów II stopnia 

Lista przedmiotów: Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie/Fizyka z astronomią/Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

 • 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr
 • 0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
 • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

 

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.