• zaloguj się
 • utwórz konto

II stopień 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Arteterapia

Szczegóły
Kod ART-SM
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk o Wychowaniu
Kierunek studiów Arteterapia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@ignatianum.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 9:00-14:00
Adres WWW https://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Tura 1 (13.06.2022 00:00 – 19.07.2022 23:59)

Informacje o kierunku

 • Studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym
 • Program studiów
 • Zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
 • Czesne: studia bezpłatne

Przydatne informacje

Opis kierunku

Absolwent studiów II stopnia kierunku Arteterapia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o charakterze interdyscyplinarnym z obszarów nauk humanistycznych, społecznych. Zdobywa podczas studiów kompetencje wymagane w pracy na stanowisku Arteterapeuty z umiejętnościami niezbędnymi do działalności arteterapeutycznej i posiadającym uprawnienia do wykorzystania w tym procesie alternatywnych metod z zakresu biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, terapii wizualnej po spełnieniu wymagań do zajmowanego stanowiska. Po ukończeniu studiów Absolwent dysponuje warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, uczestniczy aktywnie w tworzeniu, wspieraniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej.

Podstawa ubiegania się o przyjęcie na kierunek

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze nauk społecznych lub w obszarze sztuki lub z innych obszarów, których efekty są zbieżne (w takim przypadku decyzję o dopuszczeniu do procesu rekrutacji podejmuje Dziekan) i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:

 • dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo
 • inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Od kandydatów aplikujących na kierunek Arteterapia wymagane jest złożenie portfolio. Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuk.

Portfolio

Portfolio (wyłącznie w wersji elektronicznej) powinno zawierać od 5 do 10 przykładów prac/działań artystycznych: zdjęcia, obrazy, rysunki, filmy video, zapisy: kompozycji muzycznych, wykonań utworów, występów teatralnych, itp. lub osiągnieć na polu aktywności społecznej i kulturalnej z wykorzystaniem potencjału twórczego kandydata. Przykłady prac artystycznych, zapisów oraz kopie świadectw i opinii dotyczących powyższych aktywności powinny wskazywać na umiejętności artystyczne kandydata, jego zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki oraz zaangażowanie społeczne.

Na ocenę portfolio (max. 40 pkt) składają się:

0-10 pkt.  – świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata

0-30 pkt. - jakość prac i ich wyraz artystyczny, zaangażowanie w proces twórczy

w tym:

0-20 pkt. - jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność;

0-10 pkt. - ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy.

Kandydaci na kierunek Arteterapia rekrutują się w trybie i terminie przewidzianym w procesie rekrutacji dla AIK. Termin składania portfolio zamieszczony jest w terminarzu rekrutacji.

Portfolio należy przesłać na adres mailowy: arte.rekrutacja@ignatianum.edu.pl

Portfolio powinno zawierać od 5 do 10 przykładów prac/działań artystycznych: zdjęcia, obrazy, rysunki, filmy video, zapisy: kompozycji muzycznych, wykonań utworów, występów teatralnych, itp. lub osiągnieć na polu aktywności społecznej i kulturalnej z wykorzystaniem potencjału twórczego kandydata. Przykłady prac artystycznych, zapisów oraz kopie świadectw i opinii dotyczących powyższych aktywności powinny wskazywać na umiejętności artystyczne kandydata, jego zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki oraz zaangażowanie społeczne.

Oczekiwane składniki Portfolio:

1. Dane osobowe - imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres mailowy, telefon, własna strona internetowa - tylko w przypadku, gdy odnosi się bezpośrednio do Państwa praktyki artystycznej. Fotografia to także dobry pomysł, choć nie jest wymagana.

2. Krótki życiorys artystyczny - zwięzłe streszczenie dotychczasowych, dokonań, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego i artystycznego: certyfikatów, projektów, kursów, wystaw, koncertów, spektakli i form scenicznych.

3. Zainteresowania - prosimy o przedstawienie tego, co Państwo robią oraz dlaczego to robią. Jakie przyświecają temu idee, jakim problemom stawiacie Państwo czoła, jakie zagadnienia poruszacie/podejmujecie w swoich pracach/działaniach artystycznych. Warto też napisać nieco o źródłach inspiracji oraz swojej motywacji.

4. Galeria dokonań artystycznych - prezentacja prac, zwana często galerią, zależy od rodzaju tworzonych dzieł. Przedstawią tu Państwo zbiór fotografii, grafiki czy obrazów, a także duże pliki: filmy, formy sceniczne czy koncerty . Warto pamiętać by podzielić prace na kategorie, krótko opisać (np. tytuł, rok powstania).

Jeśli dotychczasowe zainteresowania artystyczne nie przełożyły się jeszcze w Państwa życiorysie na praktyczne dokonania, ale pragną Państwo rozwijać swoje pasje i łączyć zainteresowania z aktywnością społeczną, wsparciem ludzi w kryzysach - zachęcamy do napisania eseju, w którym zaprezentują Państwo swoje motywacje do podjęcia studiów na kierunku Arteterapia w AIK.

Zakres kształcenia (dawniej specjalność)

Rekrutacja na studia w AIK odbywa się na kierunek. Wyboru zakresu dokonuje się w trkacie trwania studiów, w określonych przez Instytut terminach i zasadach. 

Zakresy kształcenia:

Arteterapia z twórczą resocjalizacją
Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju

Wybór zakresu kształcenia

Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Pedagogicznym

Sylwetka absolwenta

Absolwent ścieżki edukacyjnej: Arteterapia z twórczą resocjalizacją

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę jako arteterapeuci w: placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych oraz leczniczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego czy rodzinnego, w domach dziennego pobytu oraz ośrodkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych po spełnieniu wymagań do zajmowanego stanowiska.

Absolwent ścieżki edukacyjnej: Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako arteterapeuci w: placówkach o charakterze oświatowym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w:  szkołach, przedszkolach,  szkołach i klasach integracyjnych, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej,  domach dziennego pobytu, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno – readaptacyjnych, domach kultury, stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę po spełnieniu wymagań do zajmowanego stanowiska.


Zasady kwalifikacji

Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest tzw. konkurs-ranking uwzględniający: 

 • ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie ukończenia studiów magisterskich - do 5 punktów;
 • średnią ważona ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie-rankingu – do 5 punktów.
 • portfolio prac artystycznych kandydatapoddane ocenie przez Zespół ds. oceny portfolio - do 40 punktówPortfolio będzie oceniane za następujące elementy:
  1. Posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów.
  2. Jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów.
  3. Ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów.

 Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

 Punkty rankingowe= Ocena na dyplomie + Średnia ważona ocen z całości studiów + Punkty za portfolio

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.