Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 

      Kogo dotyczy

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Niezbędność podania danych

Dotyczy kandydatów na studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Przeprowadzenie rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia na studia na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów, realizacji zadań statutowych, archiwalnych i statystycznych oraz podania wyników rekrutacji do publicznej wiadomości.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zmian.) oraz inne przepisy prawa, w tym regulujące sposób prowadzenia dokumentacji studiów, w związku z art. 6 ust.1 pkt c) RODO.

·         W przypadku nieprzyjęcia na studia: przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji na studia, maksymalnie przez okres 1 roku od prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji.

·         W przypadku przyjęcia na studia: przez okres realizacji toku studiów, a następnie dane zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

Obligatoryjne. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Kandydat jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie kandydata w procesie rekrutacji.

Dotyczy kandydatów na studia podyplomowe.

Przeprowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe, a w przypadku przyjęcia na studia na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów, realizacji zadań statutowych, rozliczania (dotyczy studiów odpłatnych) archiwalnych i statystycznych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zmian.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi i regulacjami wewnętrznymi a także art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Dane   osobowe  będą  mogły  być  również  przetwarzane  w  związku z dochodzeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

·         W przypadku nieprzyjęcia na studia: przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji na studia, maksymalnie przez okres 1 roku od prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji

·         w przypadku przyjęcia na studia: przez okres realizacji toku studiów, a następnie dane zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

·         w przypadku studiów odpłatnych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, jak również przez okres przedawnienia lub roszczeń finansowych.

Obligatoryjne. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Kandydat jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie kandydata w procesie rekrutacji.

 

Dotyczy kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Przeprowadzenie rekrutacji na studia do Szkoły Doktorskiej, a w przypadku przyjęcia na studia na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów, realizacji zadań statutowych, archiwalnych i statystycznych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zmian.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi i regulacjami wewnętrznymi a także art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

·         W przypadku nieprzyjęcia na studia: przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji na studia, maksymalnie przez okres 1 roku od prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji.

·         w przypadku przyjęcia na studia: przez okres realizacji toku studiów, a następnie dane zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

 

Obligatoryjne. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Kandydat jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie kandydata w procesie rekrutacji.

Dotyczy wszystkich kandydatów.

Subskrypcja newslettera zawierająca informacje marketingowe, promocje wydarzeń, w których Uczelnia bierze udział lub je organizuje, a także promocje najnowszych ofert edukacyjnych Uczelni.

Uzasadniony interes administratora danych polegający na podtrzymywaniu relacji ze studentem tj. realizowanie subskrypcji newslettera w związku, z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Do momentu rezygnacji ze subskrypcji newslettera albo do zakończenia wydawania newslettera przez Akademię Ignatianum w Krakowie.

Dobrowolne. Brak podania nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji.

Dotyczy wszystkich kandydatów.

Marketingowe, promocje wydarzeń, w których Uczelnia bierze udział lub je organizuje, a także promocje najnowszych ofert edukacyjnych Uczelni w formie wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres e-mail.

Uzasadniony interes administratora danych polegający na podtrzymywaniu relacji ze studentem lub udzielona zgoda w związku, z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Do momentu wniesienia sprzeciwu.

Dobrowolne. Brak podania nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji.

  

  • Dane będą udostępniane firmom pomagającym nam w realizacji ww. celów, m.in. firmom świadczącym usługę IT, obsługę subskrypcji newslettera i strony www itp. W pozostałych przypadkach dane będą przekazywane uprawnionym organom państwowym np. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Dlatego, że posługujemy się danymi osobowymi, masz:

a)        prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w przypadkach, w których nam jej udzielasz, co nie wpływa na okres przed jej wycofaniem,

b)       prawo dostępu do danych osobowych,

c)        prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d)       prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e)        prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f)        prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym piszemy w tabeli powyżej, 

g)       prawo do przenoszenia danych osobowych.

  • Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).
  • Można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

 

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.