Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

I stopień i jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Witamy w internetowej rekrutacji na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK).

Rekrutacja na studia pierwszego oraz jednolite studia magisterskie

 • Sczegółowa oferta kierunków studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich wraz z opisem oraz sylwetką absolwenta jest dostępna w prawym górnym menu w panelu "Oferta".
 • Terminarz rekrutacji znajduję się: tutaj.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

[KROK PIERWSZY] ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE IRK, UZUPEŁNIANIE SWOICH DANYCH:

 • Należy zacząć od założenia swojego konta w systemie IRK. Aby to uczynić wystarczy kliknąć w prawym górnym rogu strony na pole „załóż konto” i uzupełnić swój adres mailowy (aktywny), a także wpisać hasło. Następnie, na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link aktywujący konto. Po kliknięciu w link, konto w systemie IRK zostanie założone.
 • Po założeniu konta, należy wypełnić  w zakładce "moje konto" -> "formularze osobowe": podstawowe dane osobowe, adres  i dane kontaktowe, wykształcenie oraz dodatkowe dane osobowe. Na wprowadzanie wyników maturalnych, kandydaci mają czas do zakończenia rejestracji kandydatów w systemie IRK, zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • W przypadku kandydatów z maturą zagraniczną, europejską lub międzynarodową uzupełniając informacje o wykształceniu, pamiętaj o wstawieniu świadectwa potwierdzającego wpisane wyniki, a  w przypadku cudzoziemców: skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego (więcej informacji tutaj).
 • Ponadto, kandydat powinien wgrać swoje zdjęcie, które jest niezbędne (w przypadku przyjęcia kandydata na studia) do wydrukowania podania na studia oraz do wyrobienia Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS). Zdjęcie można wgrać w zakładce "moje konto" -> "formularze.  Fotografia powinna byc aktualna (nie starsza niż 6 miesięcy), a twarz kandydata powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Zdjęcie powinno spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu. Więcej informacji o wymogach dotyczących fotografii jest dostępne tutaj - "ogólne informacje".  
 • Kandydat jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej (e-mail) oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, w zakładce "moje konto" -> "powiadomienia".
 • Kandydat jest zobowiązany do postępowania według wskazówek podanych w systemie i ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy proces rejestracji został zakończony pomyślnie.

 

[KROK DRUGI] ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE:

 • Po wypełnieniu danych osobowych oraz informacji o wykształceniu, w celu deklaracji kierunku, należy nacisnąć niebieski przycisk znajdujący się w menu „Oferta” Ukaże się lista wszystkich kierunków studiów, które oferuje AIK w ramach danego poziomu studiów. W przypadku, gdy kształcenie na danym kierunku odbywa się jednocześnie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym,  należy wybrać również formę studiów.  Następnie na ekranie ukażą się informacje nt. wybranego  kierunku, tj. jego opis, zakresy kształcenia, sylwetka absolwenta i zasady kwalifikacji. Zapoznanie się z tymi informacjami może okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku studiów.
 • Po wyborze kierunku (maksymalnie trzech), należy kliknąć w zielony przycisk „zapisz się”, który znajduje się po prawej stronie, pod szczegółami dotyczącymi danego kierunku.
 • Nastepnie należy ponownie wejść w zakładkę „moje konto: -> „zgłoszenia rekrutacyjne”, gdzie pojawi się informacja o przesłanym zgłoszeniu oraz o dodatkowych czynnościach, które kandydat powinien wykonać do zakończenia rejestracji w danej turze rekrutacji .
 • Jeżeli jest to wymagane, kandydat powinien wgrać do systemu skany wymaganych dokumentów, np. świadectwa dojrzałości (tzw. "starą maturę" sprzed 2005 r.); nową maturę (tylko jeżeli nie wyrażono zgody podczas składania deklaracji maturalnej na umieszczenie wyników w Krajowym Rejestrze Matur); a w przypadku matury zagranicznej - skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa maturalnego wraz z wynikami - oraz tłumaczenia przysięgłe ww. dokumentów na język polski. Cudzoziemcy powinni rówież wgrać skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B1 oraz skan dokumentu stanowiącego podstawę do zwolnienia z opłat, o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dla cudzoziemców, którzy chcą być zwolnieni z opłat za studia stacjonarne).
 • Informacje o wymaganych dokumentach na tym etapie, są dostepne w zakładce: "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> "Dokumenty i dalsze kroki".

 

[KROK TRZECI] OPŁATA REKRUTACYJNA:

 • Po zgłoszeniu na studia należy dokonać opłaty za udział w procesie rekrutacyjnym. Opłata ta wynosi 85 zł. Termin wniesienia opłaty mija z ostatnim dniem zakończenia rejestracji na studia zgodnie z terminarzem rekrutacji. Informacja na temat płatności (tj. termin wniesienia opłaty, jej status oraz kwota) znajduje się w zakładce „płatności”
 • Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w AIK wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia.
 • Przelew za opłatę rekrutacyjną dokonuje się albo za pośrednictwem płatności on-linlub w formie przelewu tradycyjnego na wskazany numer konta bankowego w zakładce "płatności". W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego (a nie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności), w tytule przelewu  należy podać adres e-mail,  na którym zakładano konto w systemie IRK.
                                                                                WAŻNE!
W przypadku braku zmiany statusu płatności, kandydat jest zobowiązany przesłać, przez system IRK, potwierdzenie dokonania przelewu*, do ostatniego dnia rejestracji na studia.
W przypadku braku zmiany statusu przelewu w przeciągu 3 dni od daty dokonania przelewu, kandydat jest zobowiązany przesłać, przez system IRK, potwierdzenie dokonania przelewu.
W przypadku dokonywania przelewu na 3 dni przed końcem rejestracji elektornicznej - należy również przesłać  potwierdzenie dokonania przelewu, przez system IRK, maksymalnie do końca trwania rejestracji na studia. Więcej informacji w zakładce "opłaty".

*Potwierdzenie dokonania przelewu, powinno zawierać:

a) Numer rachunku z którego dokonano przelew za opłatę rekrutacyjną,

b) Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego,

c) Data dokonania przelewu/operacji,

d) Numer rachunku Akademii Ignatianum w Krakowie na który przelewa się opłatę rekrutacyjną,

e) Tytuł przelewu/operacji,

f) Kwota przelewu/operacji.

 

 • Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, zmieni się jej status.

 

[KROK CZWARTY] EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO/ TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - dotyczy tylko poniższych przypadków: 

 • Egzamin znajomości języka polskiego jest przewidywany dla cudzoziemców, którzy nie posiadają zaświadczenia/certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B1. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.ignatianum.edu.pl/cudzoziemcy w punkcie 2.
 • Test z języka angielskiego jest przewidywany dla kandydatów na kierunek "filologia angielska" (studia I stopnia), którzy nie zdawali języka angielskiego na maturze zagranicznej. Do testu nie mogą przystapić osoby, które zdawały polską maturę. 

Termin egzaminu: 11.10.2021 r.


Dokładne informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminów zostaną ogłoszone najpóźniej 7 dni przed jego odbyciem się, na stronie www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja w zakładce "Komunikaty".

 •  

[KROK PIĄTY] WYNIKI REKRUTACJI:

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone zgodnie z terminarzem rekrutacji. Aby sprawdzić wyniki, po zalogowaniu się na swoje konto, należy wejść w zakładkę "moje konto" -> „zgłoszenia rekrutacyjne” i sprawdzić swój status zgłoszenia. Status: "zakwalifikowany" oznacza, że kandydat został przyjęty na studia.

 

[KROK SZÓSTY] DOKONANIE WPISU NA STUDIA:

 • Pozytywny wynik rekrutacji oznacza, że kandydat powinien dokonać wpisu na studia
 • Kandydat dokonując wpisu na studia będzie musiał w wyzanczonym terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów. Lista wymaganych dokumentów oraz informacje jak zarezerwować terminu dokonania wpisu pojawi się w zakładce: "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> "Dokumenty i dalsze kroki" tuż po zmianie statusu na "zakwalifikowany". Lista wymaganych dokumentów jest również dostępna w zakładce "wymagane dokumenty".
 • Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Terminy wpisów w danej turze rekrutacji są  dostępne w zakładce terminarz rekrutacji.
 • Nie przyjmuje się dokumentów wysłanych pocztą.
 • Jeżeli kandydat nie będzie mógł osobiście dokonać wpisu na studia, powinien wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona wszelkich formalności. Wzór pełnomocnictwa oraz komplet dokumentów, które powinien posiadac pełnomocnik znajdują się w zakładce "wzory dokumentów".
 • Szczegóły dotyczące dokonywania wpisu na studia oraz informacje dotyczące sposobu dokonania wpisu w reżimie sanitarnym, zostaną podane zakwalifikowanym kandydatom wraz z ogłoszeniem wyników rekrutacji - na koncie kandydata w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> "Dokumenty i dalsze kroki". oraz w zakładce "Komunikaty". Obowiązkiem kandydata jest zapoznanie się z tymi informacjami przed przyjściem na teren uczelni.
 • Po dokananiu wpisu na studia status zgłoszenia zmieni sie na "przyjęty".

 

 

Jeżeli będą Państwo mieli problem z dokonaniem elektronicznej rejestracji na studia, dołożymy wszelkich starań, by Państwu w tym pomóc. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z COS (Centrum Obsługi Studenta).

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Administracja i polityka publiczna od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
2 Administracja i polityka publiczna od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
3 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
4 Filologia angielska od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
5 Filozofia od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
6 Kulturoznawstwo od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 20.09.2021 15:00
do: 10.10.2021 23:59
7 Nauki o polityce od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
8 Pedagogika od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 27.07.2021 07:00
do: 12.09.2021 23:59
9 Pedagogika od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
10 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
11 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
12 Psychologia od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
13 Psychologia od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
14 Turystyka i rekreacja od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
15 Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 22.07.2021 07:00
do: 12.09.2021 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200