I stopień i jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauki o polityce

Szczegóły
Kod NOP-SL
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kierunek studiów Nauki o polityce
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 40
Czas trwania 6 semestrów (3 lata)
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@ignatianum.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu https://ignatianum.edu.pl/kontakt-cos
Adres WWW https://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 12:00 – 15.07.2024 23:59)

Informacje o kierunku

 • Studia prowadzone są w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Pedagogicznym
 • Zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
 • Czesne: studia bezpłatne

Przydatne informacje

Opis kierunku

Kierunek nauki o polityce swym zakresem obejmuje szeroko pojęte funkcjonowanie sfery publicznej i politycznej. Zaprojektowany program kształcenia ma na celu wyposażenie absolwentów w wiedzę dotyczącą różnych rodzajach struktur politycznych i instytucji społecznych. Absolwenci kierunku potrafią prawidłowo interpretować, wyjaśniać i przewidywać zjawiska społeczne zachodzące w życiu publicznym. Potrafią również współdziałać i pracować w grupie, uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych. Posiadają oni umiejętności oceny zjawisk społeczno-gospodarczo-kulturowych, które umożliwiają im lepszą integrację zawodową oraz społeczną. Zestaw wiedzy, umiejętności i kompetencji, w które wyposażani są absolwenci kierunku pozwala im na odnalezienie się w bardzo wielu miejscach aktywności zawodowej po studiach. Wszechstronność wykształcenia jakie otrzymują czyni z nich potencjalnie bardzo cennych pracowników, którzy dzięki elastyczności i umiejętnościom miękkim będą w stanie odnaleźć się na dynamicznym rynku pracy.

Zakres kształcenia

Rekrutacja na studia w UIK odbywa się na kierunek. Wyboru zakresu dokonuje się w trakcie trwania studiów, w określonych przez Instytut terminach i zasadach. 

Zakresy kształcenia:

Bezpieczeństwo publiczne
Public relations i marketing polityczny
Cyberbezpieczeństwo

Wybór zakresu kształcenia

Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Pedagogicznym

Sylwetka absolwenta

Absolwent zakresu kształcenia: Bezpieczeństwo publiczne

Absolwent kierunku realizujący ścieżkę Bezpieczeństwo publiczne posiada dodatkowo wiedzę na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem publicznym w aspekcie, prawnym, politycznym i instytucjonalnym.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 • w urzędach związanych z bezpieczeństwem państwowym,
 • w siłach zbrojnych, Policji, służbach specjalnych i innych służbach mundurowych,
 • w instytucjach zajmujących się analizowaniem stanu bezpieczeństwa oraz zagrożeń terrorystycznych,
 • w administracji rządowej i samorządowej,w organizacjach samorządowych,
 • prywatnych firmach zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa w sferze publicznej, 
 • przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia.
Absolwent zakresu kształcenia: Public relations i marketing polityczny

Absolwent kierunku realizujący ścieżkę Public relations i marketing polityczny ma podstawową wiedzę z zakresu Public Relations i marketingu politycznego, lobbingu, organizowania i prowadzenia kampanii wyborczych.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 • w firmach konsultingowych, agencjach PR, agencjach reklamowych,
 • w wydziałach instytucji państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za kontakty z mediami i obywatelami,
 • jako profesjonalny personel na usługach partii politycznych,organizacji pozarządowych oraz w szeroko pojętych mediach (prasa, radio, TV).
Absolwent zakresu kształcenia: Cyberbezpieczeństwo

Absolwent posiada wiedzę z zakresu ochrony informacji w cyberprzestrzeni. Potrafi budować aktywne i skuteczne strategie bezpieczeństwa organizacji i instytucji publicznych. Trafnie rozpoznaje i analizuje cyberzagrożenia zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej. Skutecznie operuje metodami i narzędziami zapobiegania cyberprzestępczości. Potrafi wykorzystać potencjał służb specjalnych w celu przeciwdziałania cyberterroryzmowi oraz skutecznie zarządza bezpieczeństwem teleinformacyjnym. Zna elementarne metody kryptografii (potrafi szyfrować i kodować dane). Potrafi zarządzać cyberryzykiem w biznesie i infrastrukturze krytycznej. Absolwent potrafi poruszać się w środowisku cyberprzestrzeni, korzystać z narzędzi służących wykrywaniu i niwelowaniu zagrożeń w cyberprzestrzeni. Potrafi rozpoznawać i reagować zgodnie z zasadami opisanymi w przepisach normatywnych na incydenty w cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem ataków i aktywności o charakterze zagrożeń przede wszystkim natury terrorystycznej.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę na szeroko rozumianym rynku ochrony danych:
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w służbach mundurowych, służbach specjalnych, Narodowym Centrum Kryptologii,
 • w firmach,w których systemy komputerowe wymagają szczególnych zabezpieczeń.

Zasady kwalifikacji

EGZAMIN MATURALNY (TZW. "NOWA MATURA")

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy przedmioty. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z jednego wybranego spośród listy przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Lista przedmiotów: Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie/Fizyka z astronomią/Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

 • 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr
 • 0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
 • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (TZW. "STARA MATURA")

W przypadku kandydatów (z wyjątkiem kandydatów na kierunku filologia angielska), którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu. W przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. W przypadku gdy kandydat nie zdawał na egzaminie języka obcego nowożytnego otrzymuje z tego przedmiotu 0 pkt rankingowych, ale jest dopuszczony do postępowania kwalifikacyjneg. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą,

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka obcego, w przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą,

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z trzeciego przedmiotu,  w przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą.

Ocena (skala od 1 - 6)

Punkty procentowe

Ocena (skala od 2 - 5)

Punkty procentowe

dopuszczająca (2)

30%

-

-

dostateczna (3)

50%

dostateczna (3)

50%

dobra (4)

70%

dobra (4)

75%

bardzo dobra (5)

90%

bardzo dobra (5)

100%

celująca (6)

100%

-

-

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

 • 0,15 - punkty procentowe przeliczone z wyników z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
 • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

MATURA ZAGRANICZNA, MATURA IB, MATURA EB 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski (poza kandydatami na filologie angielską) w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, brane są pod uwagę trzy przedmioty, tj. język urzędowy kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią, język obcy nowożytny oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród przedmiotów zdawanych na maturze europejskiej, maturze zagranicznej lub egzaminie zagranicznym. W przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował danego przedmiotu, pod uwagę brana jest ocena z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy tylko matury zagranicznej). Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu z języka urzędowego* przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów,

P2 - wynik uzyskany z egzaminu z języka obcego nowożytniego*, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów,

P3 – wynik uzyskany z egzaminu z trzeciego przedmiotu*, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów.

*W przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował danego przedmiotu, pod uwagę brana jest ocena z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy tylko matury zagranicznej)

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

•             0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr

•             0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr

 Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.