I stopień i jednolite studia magisterskie 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Prawo i doradztwo w bizesie

Szczegóły
Kod PDB-SL
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Kierunek studiów Prawo i doradztwo w biznesie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 70
Czas trwania 6 semestrów (3 lata)
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@ignatianum.edu.pl
Adres WWW https://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 12:00 – 15.07.2024 23:59)

Informacje o kierunku

 • Studia prowadzone są w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Pedagogicznym
 • Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku
 • Program studiów
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
 • Czesne: studia bezpłatne

Przydatne informacje

Opis kierunku

Kierunek prawo i doradztwo w biznesie oferuje wysokiej jakości edukację łączącą głęboką wiedzę prawniczą z umiejętnościami menedżerskimi. Ta innowacyjna propozycja jest odpowiedzią na wyzwania nowoczesnego biznesu, integrującą kluczowe aspekty prawa cywilnego, finansowego i nowoczesnych technologii z zarządzaniem strategicznym, ludźmi i projektami. Program studiów zakłada przekazanie studentom kompetencji niezbędnych do identyfikowania i rozwiązywania złożonych problemów prawnych i biznesowych. Absolwenci zyskają umiejętności analityczne niezbędne w podejmowaniu decyzji prawnych i biznesowych, oparte na nowoczesnych narzędziach, w tym na analizie danych, statystyce i arkuszach kalkulacyjnych. Kierunek Prawo i doradztwo w biznesie pozwoli na zdobycie wykształcenia wyróżniającego się interdyscyplinarnym podejściem, które integruje prawo, zarządzanie i ekonomię. Rezultatem tego będzie uzyskanie szerszej perspektywy oraz zestawu narzędzi niezbędnych do przeprowadzania dogłębnych analiz. Absolwenci kierunku są przygotowani do bycia liderami, którzy podejmują samodzielne i odpowiedzialne decyzje, opierając się na etyce zawodowej i wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne. Dzięki praktycznym umiejętnościom nabytym podczas studiów, takim jak np. negocjacje prawnicze, komunikacja kryzysowa, i zarządzanie kryzysami i konfliktami, absolwent będzie przygotowany do pracy w dynamicznych i wymagających środowiskach, zarówno na stanowiskach prawniczych, jak i menedżerskich. Ten kierunek to także świetny punkt wyjścia do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

Zakres kształcenia

Rekrutacja na studia w UIK odbywa się na kierunek. Wyboru zakresu dokonuje się w trakcie trwania studiów, w określonych przez Instytut terminach i zasadach. 

Zakresy kształcenia:

Prawnik w organizacji
Doradca w sytuacjach kryzysowych
HR Business Partner

Wybór zakresu kształcenia

Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Pedagogicznym

Sylwetka absolwenta

Absolwent zakresu kształcenia: Prawnik w organizacji

Absolwent tej ścieżki posiada szczegółową wiedzę na temat prawa pracy i prawnych aspektów funkcjonowania organizacji. Zna zasady ładu korporacyjnego i jest świadomy zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej oraz cyberbezpieczeństwem. Jest przygotowany do tworzenia i wdrażania procedur i regulacji wewnątrzorganizacyjnych, co czyni go niezbędnym elementem każdej nowoczesnej organizacji.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:

 • w nowoczesnych organizacjach, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym;
 • jako cenny członek działów prawnych korporacji, a także dla organów administracji publicznej, które dążą do zmodernizowania swoich operacji i zabezpieczenia przed zagrożeniami prawnymi i cybernetycznymi ze względu na wiedzę z zakresu prawa pracy, ładu korporacyjnego oraz cyberbezpieczeństwa;
 • jako doradca prawny;
 • jako specjalista ds. zgodności z przepisami prawa;
 • jako menedżer ds. regulacji wewnątrzorganizacyjnych, przyczyniając się do tworzenia i wdrażania procedur wewnętrznych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Absolwent zakresu kształcenia: Doradca w sytuacjach kryzysowych

Absolwent tej ścieżki jest specjalistą w zakresie zarządzania kryzysowego. Dzięki praktycznym umiejętnościom, takim jak pierwsza pomoc psychologiczna i komunikacja kryzysowa, jest w stanie efektywnie zarządzać sytuacjami kryzysowymi. Zna zasady analizy ryzyka i tworzenia procedur bezpieczeństwa, a jego kompetencje są nieocenione w sytuacjach wymagających szybkiego i efektywnego działania.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:

 • w agencjach zarządzania kryzysowego;
 • korporacjach lub instytucjach publicznych;
 • w urzędach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym;

Abslowent dzięki umiejętnościom z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej i komunikacji kryzysowej jest nieocenionym zasobem w sytuacjach wymagających szybkiego i efektywnego działania. Jego wiedza z zakresu analizy ryzyka i tworzenia procedur bezpieczeństwa może przyczynić się do zwiększenia gotowości na sytuacje kryzysowe i zminimalizowania negatywnych skutków potencjalnych zagrożeń w każdym typie organizacji.

Absolwent zakresu kształcenia: HR Business Partner

Absolwent tej ścieżki jest ekspertem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Posiada umiejętności z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami, a także komunikacji wewnętrznej i zarządzania zmianą. Jest przygotowany do budowania relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, a jego kompetencje są kluczowe dla efektywnego zarządzania personelem.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:

 • jako ekspert w zarządzaniu zasobami ludzkimi może znaleźć pracę w działach HR korporacji, agencjach rekrutacyjnych lub instytucjach publicznych, które zmagają się z wyzwaniami związanymi z rekrutacją, retencją i rozwojem pracowników. Jego umiejętności z zakresu rekrutacji, zarządzania wynagrodzeniami i komunikacji wewnętrznej są kluczowe dla efektywnego zarządzania personelem, co może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji pracowników, zadowolenia klientów i ogólnej efektywności organizacyjnej.

 


Zasady kwalifikacji

EGZAMIN MATURALNY (TZW. "NOWA MATURA")

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, z wyjątkiem kierunku studiów filologia angielska, brane są pod uwagę trzy przedmioty. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z jednego wybranego spośród listy przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Lista przedmiotów: Matematyka/ Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Wiedza o społeczeństwie/Fizyka z astronomią/Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Język mniejszości etnicznej/ Język regionalny/ Język kaszubski

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

 • 0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr
 • 0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
 • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI (TZW. "STARA MATURA")

W przypadku kandydatów (z wyjątkiem kandydatów na kierunku filologia angielska), którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin dojrzałości uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu. W przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu dojrzałości należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej. W przypadku gdy kandydat nie zdawał na egzaminie języka obcego nowożytnego otrzymuje z tego przedmiotu 0 pkt rankingowych, ale jest dopuszczony do postępowania kwalifikacyjneg. Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka polskiego przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą,

P2 - wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z języka obcego, w przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą,

P3 – wynik uzyskany z egzaminu pisemnego z trzeciego przedmiotu,  w przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z poniższą tabelą.

Ocena (skala od 1 - 6)

Punkty procentowe

Ocena (skala od 2 - 5)

Punkty procentowe

dopuszczająca (2)

30%

-

-

dostateczna (3)

50%

dostateczna (3)

50%

dobra (4)

70%

dobra (4)

75%

bardzo dobra (5)

90%

bardzo dobra (5)

100%

celująca (6)

100%

-

-

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

 • 0,15 - punkty procentowe przeliczone z wyników z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr
 • 0,2 – matura dwujęzyczna, np. 70% x 0,2 = 14 Pr

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

MATURA ZAGRANICZNA, MATURA IB, MATURA EB 

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo maturalne poza granicami Polski (poza kandydatami na filologie angielską) w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na każdy kierunek studiów, brane są pod uwagę trzy przedmioty, tj. język urzędowy kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią, język obcy nowożytny oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród przedmiotów zdawanych na maturze europejskiej, maturze zagranicznej lub egzaminie zagranicznym. W przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował danego przedmiotu, pod uwagę brana jest ocena z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy tylko matury zagranicznej). Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

Pr= P1xWp+P2xWp+P3xWp

Pr – punkty rankingowe

P1-  wynik uzyskany z egzaminu z języka urzędowego* przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów,

P2 - wynik uzyskany z egzaminu z języka obcego nowożytniego*, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów,

P3 – wynik uzyskany z egzaminu z trzeciego przedmiotu*, przeliczonego na punkty procentowe zgodnie z Zasadami przeliczania matury IB, matury EB oraz  matur zagranicznych wg. krajów.

*W przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował danego przedmiotu, pod uwagę brana jest ocena z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) spośród przedmiotów wskazanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy tylko matury zagranicznej)

Wp – współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

•             0,1 - poziom podstawowy, np. 70% x 0,1 = 7 Pr

•             0,15 –poziom rozszerzony, np. 70% x 0,15 = 10,5 Pr

 Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.