Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

II stopień 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Witamy w internetowej rekrutacji na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK).

 

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

[KROK PIERWSZY] ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE IRK, UZUPEŁNIANIE SWOICH DANYCH:

 • Należy zacząć od założenia swojego konta w systemie IRK. Aby to uczynić wystarczy kliknąć w prawym górnym rogu strony na pole „załóż konto” i uzupełnić swój adres mailowy (aktualny), a także wpisać hasło. Następnie, na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link aktywujący konto. Po kliknięciu w link, konto w systemie IRK zostanie założone.
 • Po założeniu konta, należy wypełnić  w zakładce "moje konto" -> "formularze osobowe": podstawowe dane osobowe, adres  i dane kontaktowe, wykształcenie oraz dodatkowe dane osobowe. Na wprowadzanie oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz średniej ważonej ocen z całości studiów, kandydaci mają czas do zakończenia rejestracji kandydatów w systemie IRK, zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • Uzupełniając informacje o wykształceniu, pamiętaj o wstawieniu pliku potwierdzającego wpisaną ocenę na dyplomie oraz średnią ważoną z całości studiów, a  w przypadku cudzoziemców: skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego (więcej informacji tutaj).
 • Ponadto, kandydat powinien wgrać swoje zdjęcie, które jest niezbędne (w przypadku przyjęcia kandydata na studia) do wydrukowania podania na studia oraz do wyrobienia Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS). Zdjęcie można wgrać w zakładce "moje konto" -> "formularze.  Fotografia powinna byc aktualna (nie starsza niż 6 miesięcy), a twarz kandydata powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Zdjęcie powinno spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu. Więcej informacji o wymogach dotyczących fotografii jest dostępne tutaj - "ogólne informacje".  
 • Kandydat jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej (e-mail) oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, w zakładce "moje konto" -> "powiadomienia".
 • Kandydat jest zobowiązany do postępowania według wskazówek podanych w systemie i ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy proces rejestracji został zakończony pomyślnie.

 

[KROK DRUGI] ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE:

 • Po wypełnieniu danych osobowych oraz informacji o wykształceniu, w celu deklaracji kierunku, należy nacisnąć niebieski przycisk znajdujący się w menu „Oferta” Ukaże się lista wszystkich kierunków studiów, które oferuje AIK w ramach danego poziomu studiów. W przypadku, gdy kształcenie na danym kierunku odbywa się jednocześnie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym,  należy wybrać również formę studiów.  Następnie na ekranie ukażą się informacje nt. wybranego  kierunku, tj. jego opis, zakresy kształcenia, sylwetka absolwenta i zasady kwalifikacji. Zapoznanie się z tymi informacjami może okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku studiów.
 • Po wyborze kierunku (maksymalnie trzech), należy kliknąć w zielony przycisk „zapisz się”, który znajduje się po prawej stronie, pod szczegółami dotyczącymi danego kierunku.
 • Nastepnie należy ponownie wejść w zakładkę „moje konto: -> „zgłoszenia rekrutacyjne”, gdzie pojawi się informacja o przesłanym zgłoszeniu oraz o dodatkowych czynnościach, które kandydat powinien wykonać do zakończenia rejestracji w danej turze rekrutacji.
 • W przypadku rekrutacji na studia II stopnia, wymagane jest wgranie do systemu skanów poniższych dokumentów nie później niż do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej zgodnie z terminami podanymi w terminarzu rekrutacji.

 

Skan dyplomu ukończenia studiów z adnotacją:

 •  o ocenie końcowej lub;
 • w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się przesłanie skanu zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/inżyniera/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/inżynierskim/magisterskim oraz z średnią ważoną z ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę. 

Skan zaświadczenia o średniej ważonej z ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu suplementu do dyplomu o ile znajduje się na nim informacja o średniej ocen z całości studiów.

W przypadku dyplomu wydanego za granicą:

 • skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dokumentu ukończenia uczelni za granicą (dyplomu) z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim
 • skan suplementu określającego wykaz ocen i modułu zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów niedających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania, wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z  art. 327 ust. 5 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • skan tlumaczenia przysięgłego na język polski wyżej wymienionych dokumentów.
 • skan zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów obowiązująca w uczelni, której dyplom brany jest pod uwagę (nie jest wymagany jeżeli informacja o średniej znajduje się w suplemencie).

Dodatkowe dokumety w przypadku cudzoziemców:

 

 • W przypadku rekrutacji na studia II stopnia na kierunek Arteterapia, wymagane jest dostarczenie do COS poniższych dokumentów nie później niż do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej zgodnie z terminami podanymi w terminarzu rekrutacji.
Dodatkowe dokumenty w przypadku kandydatów na kierunek  Arteterapia:
Portfolio - przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazywać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki. Portfolio będzie oceniane za następujące elementy: 
 • Posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów.
 • Jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów.
 • Ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów.
 • Informacje o wymaganych dokumentach na tym etapie, są dostepne również w zakładce: "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> "Dokumenty i dalsze kroki".

 

 

 

[KROK TRZECI] OPŁATA REKRUTACYJNA:

 • Po zgłoszeniu na studia należy dokonać opłaty za udział w procesie rekrutacyjnym. Opłata ta wynosi 85 zł. Termin wniesienia opłaty mija z ostatnim dniem zakończenia rejestracji na studia zgodnie z terminarzem rekrutacji. Informacja na temat płatności (tj. termin wniesienia opłaty, jej status oraz kwota) znajduje się w zakładce „płatności”.
 • Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w AIK wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia.
 • Przelew za opłatę rekrutacyjną dokonuje się albo za pośrednictwem płatności on-linlub w formie przelewu tradycyjnego na wskazany numer konta bankowego w zakładce "płatności". W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego (a nie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności), w tytule przelewu  należy podać adres e-mail,  na którym zakładano konto w systemie IRK.

                                                                                WAŻNE!

W przypadku braku zmiany statusu płatności, kandydat jest zobowiązany przesłać, przez system IRK, potwierdzenie dokonania przelewu*, do ostatniego dnia rejestracji na studia.
W przypadku braku zmiany statusu przelewu w przeciągu 3 dni od daty dokonania przelewu,przez system IRK, kandydat jest zobowiązany przesłać potwierdzenie dokonania przelewu.
W przypadku dokonywania przelewu na 3 dni przed końcem rejestracji elektornicznej - należy również przesłać  potwierdzenie dokonania przelewu, przez system IRK, maksymalnie do końca trwania rejestracji na studia. Więcej informacji w zakładce "opłaty".

*Potwierdzenie dokonania przelewu, powinno zawierać:

a) Numer rachunku z którego dokonano przelew za opłatę rekrutacyjną,

b) Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego,

c) Data dokonania przelewu/operacji,

d) Numer rachunku Akademii Ignatianum w Krakowie na który przelewa się opłatę rekrutacyjną,

e) Tytuł przelewu/operacji,

f) Kwota przelewu/operacji.

 

 • Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, zmieni się jej status.

 

Więcej informacji o opłacie rekrutacyjnej znajduje się na stronie www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja w zakładce "Opłaty".

 

[KROK CZWARTY] EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO - dotyczy tylko poniższego przypadku:

Egzamin znajomości języka polskiego jest przewidywany dla cudzoziemców, którzy nie ukończyli studiów I stopnia, jednolitych magisterskich lub II stopnia w Polsce i nie posiadają zaświadczenia/certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B1. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.ignatianum.edu.pl/cudzoziemcy w punkcie 2.

 • Termin egzaminu: 11.10.2021 r.

 

[KROK PIĄTY] WYNIKI REKRUTACJI:

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone zgodnie z terminarzem rekrutacji. Aby sprawdzić wyniki, po zalogowaniu się na swoje konto, należy wejść w zakładkę "moje konto" -> „zgłoszenia rekrutacyjne” i sprawdzić swój status zgłoszenia. Status: "zakwalifikowany" oznacza, że kandydat został przyjęty na studia.

 

[KROK SZÓSTY] DOKONANIE WPISU NA STUDIA:

 • Pozytywny wynik rekrutacji oznacza, że kandydat powinien dokonać  wpisu na studia
 • Kandydat dokonując wpisu na studia będzie musiał w wyzanczonym terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów. Lista wymaganych dokumentów oraz informacje jak zarezerwować terminu dokonania wpisu pojawi się w zakładce: "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> "Dokumenty i dalsze kroki" tuż po zmianie statusu na "zakwalifikowany". Lista wymaganych dokumentów jest również dostępna w zakładce "wymagane dokumenty".
 • Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Terminy wpisów w danej turze rekrutacji są  dostępne w zakładce terminarz rekrutacji.
 • Nie przyjmuje się dokumentów wysłanych pocztą.
 • Jeżeli kandydat nie będzie mógł osobiście dokonać wpisu na studia, powinien wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona wszelkich formalności. Wzór pełnomocnictwa oraz komplet dokumentów, które powinien posiadac pełnomocnik znajdują się w zakładce "wzory dokumentów".
 • Szczegóły dotyczące dokonywania wpisu na studia raz informacje dotyczące sposobu dokonania wpisu w reżimie sanitarnym, zostaną podane zakwalifikowanym kandydatom wraz z ogłoszeniem wyników rekrutacji - na koncie kandydata w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> "Dokumenty i dalsze kroki". oraz w zakładce "Komunikaty". Obowiązkiem kandydata jest zapoznanie się z tymi informacjami przed przyjściem na teren uczelni.
 • Po dokananiu wpisu na studia status zgłoszenia zmieni sie na "przyjęty".

 

Jeżeli będą Państwo mieli problem z dokonaniem elektronicznej rejestracji na studia, dołożymy wszelkich starań, by Państwu w tym pomóc. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z COS (Centrum Obsługi Studenta).

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3 Tura 4
1 Administracja i polityka publiczna od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 13.07.2021 01:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
2 Administracja i polityka publiczna od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 13.07.2021 01:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
3 Arteterapia od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
4 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 13.07.2021 01:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
5 Filologia angielska od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 13.07.2021 01:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
6 Filozofia od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 13.07.2021 01:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
7 Kulturoznawstwo od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 13.07.2021 01:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
8 Pedagogika od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 13.07.2021 01:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
9 Pedagogika od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 13.07.2021 01:00
do: 14.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 13:00
do: 10.10.2021 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200