• zaloguj się
 • utwórz konto

II stopień 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kulturoznawstwo

Szczegóły
Kod KUL-SM
Jednostka organizacyjna Instytut Kulturoznawstwa
Kierunek studiów Kulturoznawstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 semestry (2 lata)
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@ignatianum.edu.pl
Adres WWW http://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Tura 1 (13.06.2022 00:00 – 19.07.2022 23:59)

Informacje o kierunku

 • Studia są prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznym
 • Program studiów
 • Zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
 • Czesne: studia bezpłatne

Przydatne informacje

Opis kierunku

Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia ukierunkowane humanistycznie. Program studiów obejmuje moduły związane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych. Celem studiów jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent kulturoznawstwa będzie przygotowany zarówno do prowadzenia badań naukowych w zakresie kulturoznawstwa, jak i do podjęcia pracy w rozmaitych sektorach kultury. Absolwent posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą specyfiki metodologii badań humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem badań kulturoznawczych, gruntownie zna terminologię właściwą przede wszystkim dla nauk humanistycznych, w tym dla nauk o kulturze i religii. Zna i rozumie, na czym polegają badania naukowe prowadzone w ramach nauk humanistycznych. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nauk o kulturze i religii z innymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi, pozwalającą mu na integrowanie perspektyw dla nich właściwych. Absolwent posiada szeroką i ugruntowana wiedzę o człowieku jako twórcy i odbiorcy kultury, o społecznych funkcjach kultury, w tym o uwarunkowaniach dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Zna szczegółowo najważniejsze problemy kultury dawnej i współczesnej, z uwzględnieniem perspektyw filozoficznej, aksjologicznej, estetycznej. Ma wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu literatury, sztuki, architektury, religii, muzyki i mediów, a także turystyki międzynarodowej. Posiada przy tym pogłębioną wiedzę dotyczącą historii i współczesności Kościoła i jego roli w kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia Towarzystwa Jezusowego. 

Podstawa ubiegania się o przyjęcie na kierunek

Prawo  do  ubiegania  się  o  przyjęcie  na  kierunek,  mają  osoby,  które  ukończyły  studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.

Zakres kształcenia (dawniej specjalność)

Rekrutacja na studia w AIK odbywa się na kierunek. Wyboru zakresu dokonuje się w trakcie trwania studiów, w określonych przez Instytut terminach i zasadach. 
 
Zakresy kształcenia:
 
Turystyka międzynarodowa
Sztuki wizualne i cyberkultura
 

Wybór zakresu kształcenia

 

Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Filozoficznym

Sylwetka absolwenta

Absolwent zakresu kształcenia: turystyka międzynarodowa

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 • w przedsiębiorstwach i firmach turystycznych zajmujących się obsługą międzynarodowego ruchu turystycznego,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za rozwój turystyki,
 • w centrach pielgrzymkowych,
 • w centrach informacji turystycznej,
 • w stowarzyszeniach łączności z Polonią,
 • w firmach i instytucjach branży turystycznej, a także instytucjach życia gospodarczego, kulturalnego i społeczno-politycznego.

 

Absolwent zakresu kształcenia: sztuki wizualne i cyberkultura

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 
 • jako specjalista z zakresu sztuk plastycznych, animator widowisk artystycznych, animator teatralny, animator plastyczny, kreator działań plastycznych i teatralnych, 
 • w ośrodkach teatralnych, muzeach i galeriach sztuki, domach i ośrodkach kultury oraz innego typu firmach i placówkach zajmujących się animacją artystyczną i wystawiennictwem,
 • w charakterze specjalisty łączącego wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych mediów z teoretyczną i praktyczną wiedzą dotyczącą komunikacji wewnątrz- i międzykulturowej,
 • w firmach, placówkach i instytucjach zajmujących się przygotowywaniem recenzji wydarzeń artystycznych, w redakcjach wydawnictw podejmujących problematykę artystyczną - w prasie, radiu, telewizji, Internecie,
 • we własnej firmie w zakresie animacji kulturowej i doradztwa medialnego,
 • w działach związanychvz obsługą mediów społecznościowych w firmach i instytucjach, 
 • w agencjach interaktywych i reklamowych,  
 • w agencjach artystycznych, 
 • w działach współpracy z mediami,
 • w agencjach PR i marketingu,
 • w instytucjach kultury, instytucjach organizujących imprezy masowe, 
 • w instytucjach kultury administracji publicznej.

Zasady kwalifikacji

Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest tzw. konkurs-ranking uwzględniający: 

 • ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie ukończenia studiów magisterskich - do 5 punktów;
 • średnią ważona ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie-rankingu – do 5 punktów.

Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

 Punkty rankingowe= Ocena na dyplomie +Średnia ważona ocen z całości studiów

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.