II stopień 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Arteterapia

Szczegóły
Kod ART-SM
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk o Wychowaniu
Kierunek studiów Arteterapia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 35
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@ignatianum.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu https://ignatianum.edu.pl/kontakt-cos
Adres WWW https://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.06.2024 12:00 – 15.07.2024 23:59)

Informacje o kierunku

 • Studia są prowadzone w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym
 • Program studiów
 • Zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
 • Czesne: studia bezpłatne

Przydatne informacje

Opis kierunku

Absolwent studiów II stopnia kierunku Arteterapia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne o charakterze interdyscyplinarnym z obszarów nauk humanistycznych, społecznych. Zdobywa podczas studiów kompetencje wymagane w pracy na stanowisku: arteterapeuty z umiejętnościami niezbędnymi do działalności arteterapeutycznej i posiadającym uprawnienia do wykorzystania w tym procesie alternatywnych metod z zakresu biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, terapii wizualnej, po spełnieniu wymagań do zajmowanego stanowiska.

Po ukończeniu studiów Absolwent dysponuje warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, uczestniczy aktywnie w tworzeniu, wspieraniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych i profilaktycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej.

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym jak i o specyfice funkcjonowania człowieka w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych. Posiada również uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie terminologii używanej w pedagogice, jej podmiocie, przedmiocie i zadaniach oraz związkach z innymi dyscyplinami naukowymi. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii, jej metod, technik i narzędzi oraz znaczenia działań twórczych w procesie terapeutycznym. Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, planowania, projektowania i podejmowania działań praktycznych opartych na arteterapii. Posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania procesu tworzenia artystycznego do wspierania rozwoju człowieka w każdym wieku, w tym przygotowania i prowadzenia działań dydaktycznych, profilaktycznych, readaptacyjnych. Umiejętnie wykorzystuje różne techniki artystyczne w procesie arteterapii oraz buduje relacje terapeutyczne z wykorzystaniem środków artystycznego wyrazu. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, a także istnienia etycznego wymiaru podejmowanych działań praktycznych.

Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne zgodne z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Podstawa ubiegania się o przyjęcie na kierunek

    1.    Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie        lub studia równorzędne w kraju lub za granicą których efekty kształcenia osadzone są w obszarze nauk humanistycznych lub w obszarze            nauk społecznych lub w obszarze sztuki lub z innych obszarów, których efekty są zbieżne (w takim przypadku decyzję o dopuszczeniu do          procesu rekrutacji podejmuje Dziekan) i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj:
 • dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo
 • inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Od kandydatów aplikujących na kierunek Arteterapia wymagane jest także złożenie portfolio prac artystycznych kandydata. Przykłady prac artystycznych kandydata powinny wskazać na zdolności ekspresji poprzez sztukę oraz potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuk.

3.  W przypadku dużej liczby kandydatów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kandydata, jego planów zawodowych, doświadczenia pedagogicznego i arteterapeutycznego.

Portfolio

Portfolio (wyłącznie w wersji elektronicznej) powinno zawierać od 5 do 10 przykładów prac/działań artystycznych: zdjęcia, obrazy, rysunki, filmy video, zapisy: kompozycji muzycznych, wykonań utworów, występów teatralnych, itp. lub osiągnieć na polu aktywności społecznej i kulturalnej z wykorzystaniem potencjału twórczego kandydata. Przykłady prac artystycznych, zapisów oraz kopie świadectw i opinii dotyczących powyższych aktywności powinny wskazywać na umiejętności artystyczne kandydata, jego zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki oraz zaangażowanie społeczne.

Na ocenę portfolio (max. 40 pkt) składają się:

0-10 pkt. – świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata

0-30 pkt. - jakość prac i ich wyraz artystyczny, zaangażowanie w proces twórczy

w tym:

0-20 pkt. - jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność;

0-10 pkt. - ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy.

Kandydaci na kierunek Arteterapia rekrutują się w trybie i terminie przewidzianym w procesie rekrutacji dla UIK. Termin składania portfolio zamieszczony jest w terminarzu rekrutacji.

Portfolio, najlepiej w jednym pliku, należy przesłać na adres mailowy: arte.rekrutacja@ignatianum.edu.pl.

Oczekiwane składniki Portfolio:

1. Dane osobowe- imię i nazwisko, dane kontaktowe: adres mailowy, telefon, własna strona internetowa - tylko w przypadku, gdy odnosi się bezpośrednio do Państwa praktyki artystycznej. Fotografia to także dobry pomysł, choć nie jest wymagana.

2. Krótki życiorys artystyczny- zwięzłe streszczenie dotychczasowych, dokonań, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego i artystycznego: certyfikatów, projektów, kursów, wystaw, koncertów, spektakli i form scenicznych.

3. Zainteresowania- prosimy o przedstawienie tego, co Państwo robią oraz dlaczego to robią. Jakie przyświecają temu idee, jakim problemom stawiacie Państwo czoła, jakie zagadnienia poruszacie/podejmujecie w swoich pracach/działaniach artystycznych. Warto też napisać nieco o źródłach inspiracji oraz swojej motywacji.

4. Galeria dokonań artystycznych- prezentacja prac, zwana często galerią, zależy od rodzaju tworzonych dzieł. Przedstawią tu Państwo zbiór fotografii, grafiki czy obrazów, a także duże pliki: filmy, formy sceniczne czy koncerty . Warto pamiętać by podzielić prace na kategorie, krótko opisać (np. tytuł, rok powstania).

Jeśli dotychczasowe zainteresowania artystyczne nie przełożyły się jeszcze w Państwa życiorysie na praktyczne dokonania, ale pragną Państwo rozwijać swoje pasje i łączyć zainteresowania z aktywnością społeczną, wsparciem ludzi w kryzysach - zachęcamy do napisania eseju, w którym zaprezentują Państwo swoje motywacje do podjęcia studiów na kierunku Arteterapia w UIK.

Zakres kształcenia 

Rekrutacja na studia w UIK odbywa się na kierunek. Wyboru zakresu dokonuje się w trkacie trwania studiów, w określonych przez Instytut terminach i zasadach. 

Zakresy kształcenia:

Arteterapia z twórczą resocjalizacją
Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju

Wybór zakresu kształcenia

Wybór zakresu kształcenia na Wydziale Pedagogicznym

Sylwetka absolwenta

Absolwent ścieżki edukacyjnej: Arteterapia z twórczą resocjalizacją

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako: arteterapeuci w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych oraz leczniczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego czy rodzinnego, w domach dziennego pobytu oraz ośrodkach readaptacyjnych i resocjalizacyjnych, po spełnieniu wymagań do zajmowanego stanowiska.

Absolwent ścieżki edukacyjnej: Arteterapia w procesie wspomagania rozwoju

Absolwenci mogą być zatrudnieni jako: arteterapeuci w placówkach o charakterze oświatowym, opiekuńczym, terapeutycznym, medycznym, kulturalno-oświatowym, a w szczególności w szkołach, przedszkolach, szkołach i klasach integracyjnych, szpitalach, sanatoriach, hospicjach, zakładach leczniczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, ośrodkach szkolno – wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjno – readaptacyjnych, domach kultury, stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę, po spełnieniu wymagań do zajmowanego stanowiska.


Zasady kwalifikacji

Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest tzw. konkurs-ranking uwzględniający: 

 • ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie ukończenia studiów magisterskich - do 5 punktów;
 • średnią ważona ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie-rankingu – do 5 punktów.
 • portfolio prac artystycznych kandydatapoddane ocenie przez Zespół ds. oceny portfolio - do 40 punktówPortfolio będzie oceniane za następujące elementy:
  1. Posiadane przez kandydata świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata – do 10 punktów.
  2. Jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność – do 20 punktów.
  3. Ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy – do 10 punktów.

 Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

 Punkty rankingowe= Ocena na dyplomie + Średnia ważona ocen z całości studiów* + Punkty za portfolio

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

* W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może przedstawić zaświadczenia ze średnią ważoną ocen otrzymuje za średnią 0 pkt rankingowych, ale jest dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.