II stopień 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filozofia

Szczegóły
Kod FIL-SM
Jednostka organizacyjna Instytut Filozofii
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 semestry (2 lata)
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja@ignatianum.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu https://ignatianum.edu.pl/kontakt-cos
Adres WWW http://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 2 (20.07.2024 00:00 – 17.09.2024 23:59)
Liczba miejsc w tej turze: 18

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.06.2024 12:00 – 15.07.2024 23:59)

Informacje o kierunku

  • Studia są prowadzone w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym
  • Program studiów
  • Zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku (zajęcia zdalne), sobota (3 zjazdy stacjonarne w semestrze)

Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej, tzn. część zajęć będzie realizowana zdalnie (74% punktów ECTS), a część stacjonarnie w siedzibie Uczelni (trzy wybrane soboty w semestrze). Zajęcia w formie zdalnej będą odbywały się za pośrednictwem platformy MS Teams w dni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych.

Rekrutacja na kierunek w trybie hybrydowym jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także z użyciem sprzętu niezbędnego do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (włączona kamera, sprawny mikrofon, zainstalowana aplikacja MS Teams, sprawne łącze internetowe). Aplikując na studia hybrydowe, student oświadcza, że jest gotów zapewnić sobie sprzęt, oprogramowanie i dostęp do Internetu we własnym zakresie.

  • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
  • Czesne: studia bezpłatne

Przydatne informacje

Opis kierunku

Teoretycznym założeniem kierunku jest koncepcja filozofii rozumianej jako poszukiwanie egzystencjalnego sensu i mądrości, stąd kierunek można nazwać: „Filozofia jako droga do zintegrowanego samorozwoju”. Taka wizja filozofii jest z jednej strony głęboko zakorzeniona w historii dyscypliny (m. in. w jej starożytnych źródłach – filozofia jako ćwiczenie duchowe), a z drugiej strony harmonijnie wpisuje się w kulturowo-społeczny kontekst współczesny określany jako VUCA World. Jest to też koncepcja filozofii otwartej na interdyscyplinarną współpracę z współczesnymi naukami przyrodniczymi, społecznymi i humanistycznymi które dostarczają narzędzi do zintegrowanego samorozwoju jednostki, m.in. w kontekście relacji interpersonalnych o charakterze prywatnym i zawodowym.

Podstawa ubiegania się o przyjęcie na kierunek

Prawo do ubiegania się o przyjęcie na kierunek, mają osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą i posiadają dokument uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższych, tj: dyplom ukończenia ww. studiów (tytuł zawodowy licencjata lub magistra albo równorzędny), albo inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że został zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Instytut Filozofii jako jednostka naukowo-dydaktyczna o kościelnym statusie prawnokanonicznym może nadawać kanoniczny (kościelny) stopień licencjata naukowego (równoważny stopniowi zawodowemu magistra)  osobom, które dowolnej uczelni kościelnej ukończyły kierunek filozofia na pierwszym stopniu studiów i zdobyły kanoniczny (kościelny) stopień bakalaureata w dyscyplinie filozofia (równoważny stopniowi licencjata zawodowego).

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku filozofia drugiego stopnia w UIK są przygotowani do kreatywnego funkcjonowania w kontekście współczesnej kultury określanej jako VUCA World (świat cechujący się zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością), w którym aktywnie i umiejętnie posługują się tzw. kompetencjami 4K (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kooperacja). W trakcie studiów absolwenci przyswoili sobie zdolność do uprawiania filozofii jako rozumnego poszukiwania egzystencjalnej mądrości. Stąd ich wiedza i umiejętności są z jednej strony zakorzenione w historii dyscypliny (m. in. w jej starożytnych, klasycznych źródłach), a z drugiej strony - harmonijnie wpisują się we współczesny kulturowo-społeczny kontekst studiów wskazany wyżej. Dzięki temu absolwenci są także otwarci na interdyscyplinarną współpracę z przedstawicielami współczesnych nauk pozafilozoficznych, które dostarczają narzędzi do zintegrowanego samorozwoju, m.in w kontekście relacji interpersonalnych o charakterze prywatnym i zawodowym.

Absolwenci kierunku filozofia drugiego stopnia posiadają zaawansowaną i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru mądrościowo rozumianej filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem klasycznej filozofii, zwłaszcza antropologii, a także filozofii współczesnej, szczególnie egzystencjalizmu i filozofii dialogu, fenomenologii świadomości oraz współczesnej etyki. Zdobyli wiedzę na temat różnych nurtów etyki, filozoficznych koncepcji sensu życia i najważniejszych koncepcji samorozwoju. Zaznajomili się z zasadami krytycznego i kreatywnego myślenia, sposobami analizy wiarygodności i rzetelności pozyskiwanych informacji, poprawnymi rodzajami argumentowania i uzasadniania swoich przekonań, jak również nabyli wiedzę na temat zniekształceń i błędów poznawczych, różnych typów heurystyk oraz umiejętności potrzebne do ich rozpoznawania i zmieniania.

Absolwenci zdobyli wiedzę dotyczącą współczesnego obrazu świata oraz zachodzących w nim przemian i nowych możliwości rozwojowych. Opanowali także wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do integralnego rozwoju osobistego, które odwołują się do narzędzi psychologii, kognitywistyki, teorii komunikacji, coachingu oraz praktyk uważnościowo-medytacyjnych czy praktyki komunikacji bez przemocy. Absolwenci pozyskali wiedzę o różnych stylach komunikacji, uwzględniającej relacje interpersonalne i świat cyberprzestrzeni.

Ponadto zdobyli umiejętności z zakresu technik mindfulness i pracy nad własnymi myślami i emocjami. Poznali narzędzia coachingu kognitywnego, life coachingu, coachingu kariery, służących rozwojowi osobistemu i funkcjonowaniu w grupie, zwłaszcza narzędzia wspierające motywację, umiejętności wyznaczania celów związanych z wyborami indywidualnymi i ścieżką zawodową, pracą w grupie, ewaluacją zamierzonych celów egzystencjalnych i zawodowych. Dzięki temu absolwenci kierunku filozofia nabyli wiele ważnych kompetencji miękkich, zwłaszcza z zakresu 4K, przydatnych do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w kontekście VUCA World.

Absolwenci rozwinęli umiejętności umożliwiające planowanie własnego rozwoju, tworzenie hierarchii priorytetów i celów życiowych opartych na preferowanych wartościach. Potrafią zadbać o rozwój kreatywnego myślenia, są zdolni do podjęcia głębszego wglądu w aktualną sytuację życiową i posiadają narzędzia potrzebne do rozumnego poszukiwania sensu egzystencji. Cechują się dużym dostępem kognitywnym do własnych przekonań i uczuć, potrafią wykorzystywać narzędzia technik poznawczych i coachingowych, dzięki czemu są zdolni analizować swoje zasoby, jak również zasoby innych, z którymi wchodzą w różnego rodzaju relacje interpersonalne. Posiadają także umiejętność podejmowania samodzielnie uzasadnionych decyzji etycznych.

Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne wspierają zintegrowany rozwój osobowy absolwentów przez całe życie. Umożliwiają adaptację do aktualnych realiów społeczno-kulturowych, które wymagają krytycznego myślenia, elastyczności, tolerancji i poszanowania przekonań i odczuć innych osób tworzących lokalną wspólnotę w szybko globalizującym się świecie. Nabyte umiejętności pomagają w uprawianiu tzw. wolnych zwodów np. doradcy filozoficznego, terapeuty, coacha, czyli w tych szeroko rozumianych obszarach pomocowych, w których bardzo ważną rolę odgrywa empatia na potrzeby drugiego człowieka, otwartość w bezprzemocowej komunikacji swoich emocji i potrzeb, uważność na komunikaty społeczne lub kulturowe. Kierunek przygotowuje do pracy w zespołach, w których liczy się krytyczna analiza danych i kreatywność oparta na skutecznej współpracy, rozwija kompetencje przydatne w podejmowaniu samodzielnych działań przedsiębiorczych. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane na studiach filozoficznych drugiego stopnia przygotowują również do samodzielnego prowadzenia badań naukowych z zakresu filozofii w środowisku akademickim, zwłaszcza w szkole doktorskiej.

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwenci drugiego stopnia studiów filozoficznych są przygotowani do pełnienia odpowiedzianych i rozwojowych ról w różnego typu organizacjach pozarządowych. Posiadają wysokie umiejętności komunikacyjne, analityczne, kooperatywne.

Możliwe stanowiska:

 • Team leader w zespołach

 • Koordynator ds. planowania i strategii, np. w dziale reklamy i promocji

• Specjalista do spraw rozwoju osobistego

• Strateg w dziale reklamy i promocji

• Starszy specjalista do spraw komunikacji i mediacji

• Wolne zwody np. dziennikarz, doradca filozoficzny, terapeuta, coach

Absolwenci są dobrze przygotowani do elastycznego kształtowania swojej kariery zawodowej w organizacjach i instytucjach społecznych, kulturalnych oraz firmach, które poszukują osób o dużych zdolnościach komunikacyjnych i analitycznych. Potrafią także twórczo zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w zaangażowaniu dla dobra innych osób oraz otoczenia kulturalno-społecznego.

Mogą także kontynuować naukę i badania w ramach Szkół Doktorskich.


Zasady kwalifikacji

Kryterium kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia jest tzw. konkurs-ranking uwzględniający: 

  • ocenę uzyskaną na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia lub na dyplomie ukończenia studiów magisterskich - do 5 punktów;
  • średnią ważona ocen z całości studiów obowiązującą w uczelni, której dyplom jest brany pod uwagę w konkursie-rankingu – do 5 punktów.

Punkty rankingowe są obliczane według poniższego wzoru:

 Punkty rankingowe= Ocena na dyplomie +Średnia ważona ocen z całości studiów*

Szczegółowe warunki rekrutacji dostępne tutaj.

* W uzasadnionych przypadkach, gdy kandydat nie może przedstawić zaświadczenia ze średnią ważoną ocen otrzymuje za średnią 0 pkt rankingowych, ale jest dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.