Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Szkoła Doktorska 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna się od 1 września 2021 r.

Terminarz rekrutacji

REJESTRACJA ORAZ WYMOGI FORMALNE 
Zgłoszenia w systemie IRK oraz składanie przez kandydatów dokumentów w COS  od 1 września (środa)
do 13 wrzesnia (poniedziałek)
Rozmowy kwalifikacyjne 23 wrzesnia (czwartek)24 września (piątek)
WYNIKI
Termin ogłoszenia wyników 30 września (czwartek) o godz. 15:00
WPISY NA STUDIA
Termin składania przez przyjętych kandydatów oświadczenia, że nie zostało się wpisanym na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej oraz oświadczenia, że nie jest się zatrudnionym na uczelni wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego  od 1 października (piątek) do14 października (czwartek)
Termin na dokonanie wpisu przyjętych kandydatów przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 15 października

 

 Oferta edukacyjny

a) Filozofia,

b) Nauki o kulturze i religii,

c) Nauki o polityce i administracji,

d) Pedagogika.

 

Rekrutacja krok po kroku

[KROK PIERWSZY] ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE IRK

 

 • Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z naszą stroną internetową www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja.
 • Należy zacząć od założenia swojego konta w systemie IRK. Aby to uczynić wystarczy kliknąć w prawym górnym rogu strony pole „załóż konto” i uzupełnić swój adres mailowy (aktualny) oraz swoje hasło. Następnie, na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link aktywujący konto. Tym samym konto w systemie IRK zostanie założone.

 

 • Po założeniu konta należy wypełnić  w zakładce "moje konto" -> "formularze osobowe": podstawowe dane osobowe, adres  i dane kontaktowe, wykształcenie oraz dodatkowe dane osobowe. Można wygrywać skany dokumentów.
 • Kandydat na studia w Szkole Doktorskiej AIK musi wgrać zdjęcia do systemu. Na podstawie wgranego zdjęcia, będzie wyrabiana legitymacja doktoranta. Zdjęcie musi spełniać wszelkie wymogi, które musi posiadać zdjęcie do dowodu osobistego.
 • Po wypełnieniu danych osobowych oraz informacji o wykształceniu w celu deklaracji kierunku, należy nacisnąć na niebieski przycisk znajdujący się w menu „Oferta”.  Ukaże się lista wszystkich kierunków studiów przyporządkowanych danej rekrutacji, które oferuje AIK. Po wybraniu interesującego kierunku, ukaże się pełna informacja nt. wybranego  kierunku, tj. jego opis,  sylwetka absolwenta i zasady kwalifikacji. Zapoznanie się z tymi informacjami może okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku studiów.
 • Aby zadeklarować interesujący kierunek,  należy kliknąć w zielony przycisk „zapisz się”, który znajdzie się po prawej stronie, pod szczegółami dotyczącymi danego kierunku.
 • Po dokonaniu zgłoszenia na studia, należy ponownie wejść na zakładkę „moje konto: -> „zgłoszenia rekrutacyjne”, gdzie pojawi się informacja o przesłanym zgłoszeniu.
 • Kandydaci na studia w Szkole Doktorskiej AIK nie wnoszą opłaty rekrutacyjnej.
 • Do Szkoły Doktorskiej AIK można dokonać zapisu tylko na jedną dyscyplinę naukową.
 • Aby dopełnić rejestracji na studia, kandydat musi osobiście lub przez pełnomocnika złożyć do Cenrtrum Obsługi Studenta wymagane dokumenty. Więcej informacji poniżej.

 

[KROK DRUGI] UZPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNEGO O ZŁOŻENIE W COS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Kandydat na studia w Szkole Doktorskiej składa do siedziby Centrum Obsługi Studenta (p.005), poniższe dokumenty zgodnie z terminarzem rekrutacji:

 

wydrukowany i podpisany na każdej stronie podanie na studia do pobrania bezpośrednio z systemu IRK (moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne -> dokumenty i dalsze kroki).
KSEROKOPIĘ (ORYGINAŁ DO OKAZANIA, W CELU POTWIERDZENIA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM):
·         dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub dyplomu równorzędnego uzyskanego na podstawie odrębnych przepisów;
·         zaświadczenie o ukończeniu jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia wydane przez właściwą uczelnię (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia po 30 czerwca 2020 r. a dyplom ukończenia tych studiów nie został im dotąd wydany);
·         w przypadkach, o których mowa w §5 ust. 2 - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
·         w przypadku kandydatów z dyplomem zagranicznym - dyplom wraz z suplementem określającym wykaz ocen i modułów zajęć (przedmiotów) realizowanych podczas całego toku studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia po studiach II stopnia w państwie, w którym został wydany lub uprawniający do kontynuowania kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. W przypadku dyplomów nie dających uprawnień do kontynuacji kształcenia w kraju jego uzyskania wymagana jest nostryfikacja, zgodnie z art. 327 ust. 5, ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dyplom musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille (o ile jest ono wymagane dla danego kraju) oraz musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie (na formularzu wydrukowanym ze strony: www.ignatianum.edu.pl/wzory-dokumntow) o nieposiadaniu statusu doktoranta (nieodbywaniu kształcenia w innej szkole doktorskiej),
życiorys (podpisany przez kandydata),
krótką (5-10 tys. znaków) pisemną informację dotycząca zainteresowań naukowych i planów badawczych kandydata
opis (udokumentowanych) osiągnięć naukowych kandydata i informacje o jego aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach naukowych (opublikowanych i przyjętych do druku), udziale w konferencjach naukowych, stażach naukowych, praktykach zagranicznych, wyjazdach stypendialnych, w grantach, projektach badawczych, czynnej działalności w kołach naukowych (uczelnianych organizacjach studentów o charakterze naukowym) lub w organizacjach naukowych (potwierdzone stosownymi zaświadczeniami). 
w przypadku przedłożenia informacji o własnych publikacjach naukowych, do opisu, kandydat jest zobowiązany dołączyć skany treści tych
kserokopię egzemplarza pracy magisterskiej lub innej pracy dyplomowej stanowiącej podstawę do otrzymania tytułu zawodowego równorzędnego z tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera,
trzy aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (m.in. opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL),
list rekomendacyjny od samodzielnego pracownika naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie, zawierający deklarację o gotowości objęcia kandydata opieką promotorską w wypadku przyjęcia go do Szkoły Doktorskiej AIK.
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (wyłącznie do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości),
W przypadku przedłożenia informacji o udziale w konferencjach naukowych, w wyjazdach studyjnych, stażach lub innych formach aktywności naukowej, w tym Erasmus do opisu dołączyć należy potwierdzenia udziału oraz kopię programu konferencji z podkreśleniem charakteru uczestnictwa (poster, głos w dyskusji, referat, konferencja krajowa, międzynarodowa, zagraniczna i język obrad).

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1
1 Filozofia od: 01.09.2021 09:00
do: 13.09.2021 13:59
2 Nauki o kulturze i religii od: 01.09.2021 09:00
do: 13.09.2021 13:59
3 Nauki o polityce i administracji od: 01.09.2021 09:00
do: 13.09.2021 13:59
4 Pedagogika od: 01.09.2021 09:00
do: 13.09.2021 13:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200